Selecteer een pagina

Project digitale zorgverlening - voor softwareleveranciers

Geachte softwareleveranciers in de zorg in Vlaanderen, 

Dank dat u de tijd neemt om deze pagina te bezoeken, we hebben uw hulp nodig. 

Het EFRO project 1302 “Digitale zorgondersteuning in de praktijk in Limburg, als hefboom voor Vlaanderen” heeft als doel efficiënte en correcte gegevensuitwisseling via alle softwarepakketten in zorg en welzijn te ondersteunen, te promoten en te testen om kwalitatieve zorg in de eerste lijn te realiseren in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan met patiënt zelf in de regie van zijn dossier.

Softwareleveranciers moeten zich hier maximaal op kunnen aligneren zodat de digitale uitwisseling van gegevens veel efficiënter verloopt en de digitale zorg en ondersteuningsdossiers naadloos kunnen worden gehanteerd door alle actoren rond de patiënt inclusief de patiënt zelf en zijn mantelzorger. 
De provincie Limburg kent reeds goede samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, thuiszorgdiensten, sociale diensten, ziekenhuizen, enz. Ondanks deze goede samenwerking blijkt dat de digitale linken tussen deze verschillende stakeholders niet optimaal werken of zelfs ontbreken. Dit zorgt ervoor dat de afstemming in de zorg rond de patiënt niet altijd optimaal verloopt. 

Dit project wil enerzijds de interoperabiliteit tussen alle actoren rond de patiënt optimaal laten functioneren en anderzijds hiaten wegwerken. Dit alles gebeurt binnen de kaders van het eHealth plan en de Vlaamse strategie rond digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Limburg fungeert hiervoor als proeftuin en zal als hefboom gebruikt worden voor de toepassing in heel Vlaanderen. 

TAB 1: hiaten wegwerken

Deze opdracht heeft als doelstelling het wegwerken van hiaten door de ontwikkelingen van nieuwe tools. Hiervoor zijn onderstaande overheidsopdrachten uitgestuurd:

 • Overheidsopdracht visualisatie doelzoeker voor zorgverleners – 2021

TAB 2: Interoperabiliteitstesten

Deze opdracht heeft als doelstelling efficiënte en correcte gegevensuitwisseling via alle softwarepakketten in zorg en welzijn te ondersteunen, te promoten en te testen om kwalitatieve zorg in de eerste lijn te realiseren in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan met de patiënt zelf in de regie van zijn dossier.  

Het spreekt vanzelf dat de medewerking van alle softwareleveranciers (in de brede zin van het woord) die vandaag al toepassingen leveren aan deze grote verscheidenheid aan zorgverstrekkers en welzijnswerkers en eveneens aan patiënten/mantelzorgers onmisbaar is voor het slagen van deze opdracht in het licht van het EFRO 1302 project. Het opzetten van stabiele en veilige koppelingen vraagt van hen heel wat wederzijdse inspanningen.  

Het is de bedoeling om tot succesvolle communicatie in de zorg te komen door: 

 • de meest dringende communicatienoden in kaart te brengen (van “as is” naar “to be”); 
 • de softwareleveranciers te motiveren om hun toepassingen met elkaar te koppelen; 
 • interoperabiliteitstesten te faciliteren; 
 • de implementatie op het terrein te begeleiden; 
 • documentatie ter beschikking te stellen; 
 • de opgedane ervaring te dissemineren over heel Vlaanderen. 

Met deze opdracht roept het Projectconsortium alle softwareleveranciers in de zorg- en welzijnssector op om een of meerdere testtrajecten te doorlopen met het oog op de interoperabiliteit in de zorg en conformiteit aan (internationale) communicatiestandaarden.  

De inschrijvers van deze opdracht krijgen de taak om de software interfaces en koppelingen te realiseren (IN / UIT of beide) die voldoen aan de validatiecriteria van het Projectconsortium. Deze koppelingen worden deels getest via het IMEC interoperabiliteitslabo (waar mogelijk), deels via rapportering van de uitgevoerde testscenario’s (indien het testlabo niet kan beschikken over de nodige toepassingen om te testen).

Via een reeks geautomatiseerde en manuele testen zal elke koppeling gevalideerd worden. Deze testen bestaan grotendeels uit berichtenstromen die een bepaald scenario in zorgcommunicatie rond een patiënt simuleren, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief).  

 • Bericht van huisarts na consultatie aan het zorgteam rond een patiënt.
 • Bericht van thuisverpleegkundige naar het gehele zorgteam over wijziging in toestand van een patiënt.
 • Vastgelegde afspraak in de toekomst bij een zorgverstrekker.
 • Beschikbaar resultaat van een onderzoek.
 • Wijziging medicatie.
 • Vraag van een mantelzorger ivm een probleem bij verzorging 

Daarom wordt een openbare kandidatuurstelling gelanceerd voor deelname aan de interoperabiliteitstesten. 

Alle documentatie en informatie i.v.m. deze testen en standaarden zal publiek ter beschikking gesteld worden via de EFRO 1302 website: https://www.digitalezorgondersteuning.be/ met links naar de websites van de respectievelijke achterliggende organisaties en authentieke bronnen, met name de imec interoperabiliteitswebsite voor EFRO 1302 testen: http://wiki.ivlab.ilabt.imec.be/display/EFRO/1.+General+information 

Procedure

POM Limburg wenst een samenwerking met private partners op te zetten voor een onderzoek- en ontwikkelingsproject. Het project zal concreet vorm krijgen door het doorlopen van drie fases: 

 1 Initiële kandidatuurstelling

Via de lokale multidisciplinaire zorg- en welzijnsclusters zullen de software van actoren op elkaar worden afgestemd om de digitale samenwerking te optimaliseren. Daartoe zullen alle softwareleveranciers in de zorg- en welzijnssector de mogelijkheid krijgen om zich kandidaat te stellen om één of meerdere testtrajecten te doorlopen in verband met de interoperabiliteit in de zorg en conformiteit aan (internationale) communicatie standaarden.  

Alle softwareleveranciers die wensen deel te nemen aan deze opdracht dienen in te schrijven op de initiële openbare kandidatuurstelling (zie formulieren).  

De kandidatuurstellingen zullen in eerste instantie beoordeeld worden op hun volledigheid en conformiteit met de in dit document gestelde eisen. De ingediende verklaringen en gegevens kunnen door het Projectconsortium met alle mogelijke middelen worden geverifieerd. Door deelname aan deze opdracht verklaren de inschrijvers zich akkoord met de bevoegdheid van het Projectconsortium om stukken op te vragen en ingediende verklaringen en gegevens op hun juistheid te controleren.  

Na acceptatie krijgen deze kandidaten een bevestiging dat hun kandidatuur aanvaard is. 

De opdrachtgever zal een lijst samenstellen van alle aanvaarde inschrijvers die in aanmerking komen voor de oproep en bereid zijn mee te werken met onderzoek en ontwikkeling naar gegevensdeling en het bouwen en testen van de koppelingen.  

De kandidatuurstelling blijft gedurende 2021 openstaan voor de loten die nog niet gestart zijn.  

2. Publicatie en inschrijving per lot

De Stuurgroep van het EFRO 1302 project zal na de goedkeuring van de initiële oproep tot kandidatuurstelling telkens de publicatie van elk nieuw lot bevestigen aan de geselecteerde deelnemers. Zij zal de gevraagde koppeling specifiëren, samen met de praktische criteria voor selectie, de timing, deadlines en financiële afspraken. 

De kandidaten die gekozen zijn, zullen de oproep voor een bepaald lot ontvangen. Zij inschrijvers hebben de keuze om al dan niet in te schrijven in functie van het type van de gevraagde koppeling en de specifieke criteria van het lot. De inschrijvers kunnen per lot intekenen om deel te nemen aan de concrete uitwerking van onderzoek en ontwikkeling binnen een bepaald lot. Zij hebben de mogelijkheid om aan meerdere loten deel te nemen of zich te onthouden.  

Kandidatuurstelling houdt dus geen verplichting in van deelname aan de loten en is evenmin een garantie op deelname. Het is wel een noodzakelijke voorwaarde om de oproepen voor de diverse loten te verkrijgen en te kunnen deelnemen. 

De administratieve, financiële en uitvoeringsvoorwaarden worden bij de betreffende oproep gevoegd. De administratieve behandeling van deze toewijzingen gebeurt door de POM Limburg (zie formulier: samenwerkingsovereenkomst) 

3. Selectie per lot

De EFRO 1302 Stuurgroep rangschikt de inschrijvers voor elk lot i.f.v. de vooropgestelde criteria. In functie van het beschikbare budget per lot kiest de EFRO 1302 Stuurgroep een aantal inschrijvers uit, afhankelijk van de specifieke kenmerken van het betreffende lot, het beschikbare budget, etc. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan de validatietesten. De periode van de testen wordt mee gespecifieerd in het betreffende lot. 

Formulieren:

 • Opdracht interoperabiliteitstesten
 • Formulier kandidatuurstelling
 • Samenwerkingsovereenkomst

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van deze ontwikkelingen

Verwerking persoonsgegevens